Współpraca z UKSW

Szkoła w ramach podpisanych umów współpracuje z następującymi wydziałami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

– Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
– Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. Szkoła nauk ścisłych
– Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
– Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
– Wydział Prawa Kanonicznego UKSW
– Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

W ramach patronatu dydaktyczno-wychowawczego w/w wydziałów prowadzone są następujące działania:

•  wzajemna współpraca służąca rozwojowi młodzieży;
PRZYKŁADY:  
– warsztaty filmowe poświęcone omówieniu podatkowych zagadnień dotyczących języka filmu wraz z prezentacją wybranych dzieł polskiej szkoły filmowej
– udział w projekcie Forum Logicum z zakresu rozwijania umiejętności krytycznego myślenia ( ćwiczenia, zajęcia z krytycznej analizy tekstu, debaty) prowadzone przez Wydział Nauk Filozoficznych,
– koło prawnicze prowadzone przez pracownika Wydziału Prawa Kanonicznego p . Arkadiusza Mroza, prawnika i kanonistę, doktoranta WPK i opiekuna Studenckiej Poradni Prawnej
– prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i rozwijania kompetencji społecznych Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

• prowadzenie zajęć dydaktycznych i wyrównawczych;
PRZYKŁADY:  
– prowadzenie przez studentów zajęć przygotowujących uczniów klas trzecich do części ustnej egzaminu maturalnego,
– projekty dotyczące badania predyspozycji zawodowych (Instytut Psychologii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej)
– udział w laboratoriach młodzieżowych np. na temat problemów ochrony przyrody na przykładzie Lasu Bielańskego
– prowadzenie zajęć i warsztatów z rysunku (przez studentkę historii sztuki) Wydziału Nauk Historycznych UKSW
– prowadzenie przez studentów polonistyki wydziału pedagogicznego lekcji otwartych z j. polskiego dla uczniów klas pierwszych i drugich


•  prowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności metodyczne, wychowawcze i pedagogiczne nauczycieli,

PRZYKŁADY:  
– projekt badawczy Erasmus + „The Unteachables” nad uczniami z trudnościami w uczeniu się i rozeznawaniu zdolności samodzielnego uczenia się,


•  umożliwienie uczniom Liceum uczestnictwa w wybranych wykładach pokazowych realizowanych w ramach kierunków prowadzonych na Uczelni,

PRZYKŁADY:  
– wykłady pracowników naukowych z zakresu historii literatury i językoznawstwa, np. prof. dr. hab. Wojciecha Kudyby na temat wybranych zagadnień współczesnego życia literackiego,
– prowadzenie zajęć z zakresu biologii „Co łączy rośliny i roślinożerców” dr. Izabela Olejniczak i mgr Paweł Boniecki – w ramach laboratoriów młodzieżowych
– prowadzenie zajęć z matematyki stosowanej – wykład „O szyfrowaniu i łamaniu szyfrów” dr. Marek Kłocewiak


•  umożliwienie uczniom Liceum wzięcia udziału w organizowanych na Uczelni przedsięwzięciach i spotkaniach tematycznych;

PRZYKŁADY:
– coroczny udział uczniów w wykładach dotyczących prawa cywilnego i karnego,
– udział w wykładach/panelach np. Europa Christi,
– udział w dniach otwartych UKSW,
– udział w Festiwalach Nauki UKSW.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na Bielanach

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

tel. 22 839-08-40; kom. 502 761 555